Educació

Col·legi Pineda

Pineda és un centre docent concertat per la Generalitat de Catalunya que comprén totes les etapes educatives, des de l'Educació Infantil fins al Batxillerat.

Centre Docent Concertat

La misió de Pineda és garantir l'autèntic desenvolupament integral de cada alumna, a través d'un ensenyament de qualitat obert, compromés amb l'avantguarda pedagògica i les necessitats socials, i donant suport al sentit cristià de la vida.
Les característiques de la seva acció educativa estan vinculades a la educació en valors, entre els quals destaquen la dignitat de la persona, la llibertat i responsabilitat personal, el pluralisme i la igualtat d'oportunitats, l'esforç, el valor de la raó, la ciència i la recerca de la veritat.
Aquests objectius es desenvolupen a través de l'atenció personalitzada. L'educació que ofereix es centra en el tracte individual, que afavoreixi la optimització de les capacitats de cada alumna, de manera que s'aconsegueixi un major i més complet desenvolupament personal.
El col·legi porta a terme la seva misió comptant sempre amb el paper imprescindible dels pares, que són els principals educadors de les seves filles. Per això es posa a disposició de les famílies els mitjans que proporciona l“Escola de Pares de Pineda”.
El model educatiu que escull Pineda per portar a terme aquesta personalització és l'educació diferenciada, una opció que respon als diferents ritmes d'aprenentatge i maduració de nois i noies. Amb això es preten aconseguir el màxim desenvolupament de les potencialitats de cada un i la veritable igualtat d'oportunitats, així com la superació dels estereotips de gènere.

Sants, 14-16 principal
Tel.: +34 93 363 38 25
info@fundacionpaulinotorras.org
08014 Barcelona

 

 Copyright © 2019 Fundació Paulino Torras. Tots els drets reservats.

 

 

Política de privacitat i protecció de dades

Política de cookies